KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

GİRİŞ
Bu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası, Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olup, burada geçen tanımlı ifadeler kendilerine Sözleşme’de verilen anlamı ifade ederler. Bunlara ek olarak, aşağıda bulunan terimler, kendilerine aşağıda atfedilen anlamı ifade ederler:

Açık rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür irade ile
açıklanan rızayı ifade eder.
Anonim hâle getirme Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder.
Kişisel veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.
Kişisel verilerin işlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.
Özel nitelikli kişisel veri Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ifade eder.
Veri işleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
Veri sorumlusu Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt
sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
Şirket, Sözleşme kapsamındaki faaliyetleri çerçevesinde Kullanıcılar’a ilişkin çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir. Kullanıcılar’ın Şirket ile paylaştığı kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil mevzuat kapsamında korunmaktadır. İŞ sözleşmeniz kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında kişisel veriler bu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nda belirtildiği şekilde işlenecektir.
Şirket’in Veri Sorumlusu ve temsilcisinin bilgileri aşağıdaki gibidir:

Veri Sorumlusu: BEX Coffee Gıda İth. İhr. A.Ş
Sultan Selim Mah. Hümeyra Sk. No: 7
Nef 09 / B Blok D:65, 34415 Kâğıthane, İstanbul

Veri Sorumlusu Temsilcisi:

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENME AMAÇLARI
Kullanıcılar tarafından kişisel veriler, Sözleşme’nin ifası, İnternet Sitesi ve/veya Uygulamanın kullanılması ve sair şekilde Şirket’e sunulmaktadır. Şirket söz konusu kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verileri sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda toplamaya yetkilidir. Kişisel veriler aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir ve üçüncü kişilere aktarılmaktadır:
• Kullanıcı tarafından çeşitli form ve anketlerin doldurulması suretiyle Kullanıcılar’ın kendileriyle ilgili bir takım kişisel verileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) Şirket tarafından işin doğası gereği toplanmaktadır.
• Şirket bazı dönemlerde Kullanıcılar’a kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. Kullanıcılar, bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi Sözleşme’yi onaylarken veya sonrasında İnternet Sitesi ve/veya Uygulama üzerinden değiştirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir
• İnternet Sitesi ve/veya Uygulama üzerinden veya eposta ile gerçekleştirilen onay sürecinde, Kullanıcılar tarafından Şirket’e elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgiler, Sözleşme’de belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Bu Politika kapsamında belirtilen istisnalar saklıdır.
• Şirket’in sunduğu ürün ve hizmetlerle, Uygulama’yla ve sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, Şirket, Kullanıcılar’ın IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, Kullanıcılar’ı genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.
• Şirket, Sözleşme’nin amaç ve kapsamı dışında da talep edilen bilgileri kendisi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel veriler, gerektiğinde Kullanıcı’yla temas kurmak için de kullanılabilir. Şirket tarafından talep edilen bilgiler veya Kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Şirket üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Şirket ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, Sözleşme ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, Kullanıcılar’ın kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.
• Şirket üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler almaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı Şirket sorumlu değildir.
KULLANICI’NIN KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN HAKLARI
KVKK m. 11 uyarınca Kullanıcı, kişisel veri sahibi olarak Şirket’e aşağıda yer alan konularda başvurabilir:
• Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel veriler işlendiyse buna ilişkin bilgi talep etme,
• İşlenen kişisel verilerin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu talebiniz uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVKK m. 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde, kişisel verinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu talep uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle Kullanıcı aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğrama halinde zararın giderilmesini talep etme.
KVKK m. 13 uyarınca Kullanıcılar, yukarıdaki haklarına ilişkin Şirket’e yapacağı talepleri, Şirket’e yazılı olarak iletebilir.
KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ
Şirket, Kullanıcılar’ın kredi kartı bilgilerini hiçbir şekilde saklamamaktadır. İşlemler sürecine Kullanıcılar’ın güvenli bir sitede olduğunuzu anlamak için dikkat etmesi gereken en önemli husus tarayıcının en alt satırında bulunan bir anahtar ya da kilit simgesidir. Bu Kullanıcı’nın güvenli bir internet sayfasında olduğunu gösterir.
Kredi kartı bilgileri, ancak satış işlemleri sürecine bağlı olarak ve Kullanıcı’nın talimatı istikametinde kullanılır. Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler alışveriş sitelerinden bağımsız olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi Şirket tarafından görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur. Kullanıcı, verdiği tüm bilgilere bizzat ulaşabilir ve değiştirebilir. Üye giriş bilgilerinizi güvenli koruduğu takdirde başkalarının Kullanıcı ile ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Bu amaçla, üyelik işlemleri sırasında 128 bit SSL güvenlik alanı içinde hareket edilir. Bu sistem kırılması mümkün olmayan bir uluslararası bir şifreleme standardıdır.
ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ VE UYGULAMALAR
Şirket, İnternet Sitesi ve Uygulama dâhilinde başka sitelere link verebilir. Şirket, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. İnternet Sitesi veya Uygulama’da yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile Kullanıcılar’a dağıtılır. İş bu sözleşmedeki Prensipler, sadece İnternet Sitesi ve Uygulama’nın kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini, uygulamalarını veya hizmetlerini kapsamaz.
DİĞER İSTİSNAİ HALLER
Yukarıda belirtilen hallere ek olarak, aşağıda belirtilen sınırlı hallerde Şirket, işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;
1. Kanun, kanun hükmünde kararname, yönetmelik v.b. yürürlülükte olan mevzuatın getirdiği zorunluluklara uymak;

2. Sözleşme kapsamındaki hakların kullanılması ve yükümlülüklerin ifa edilmesi amacıyla;
3. Yetkili idari ve adli otorite ile usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturma kapsamında veya derdest bir dava kapsamında mahkemenin kararı ile bilgi talep edilmesi;
4. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.
E-POSTA GÜVENLİĞİ
Kullanıcılar, Şirket’e veya Şirket’in Müşteri Hizmetleri’ne, herhangi bir husus ilgili olarak göndereceği bildirilerde kredi kartı numarasına ve şifrelerine yer vermemelidir. E-posta ve sair yolla iletilen bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir ve Şirket bu yollarla iletilen bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.
TARAYICI ÇEREZLERİ
Şirket, İnternet Sitesi’ni ziyaret eden veya Uygulama’yı kullanan Kullanıcılar ve Kullanıcılar’ın web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet’in kullanımını kolaylaştırır.
Teknik iletişim dosyası, siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak Kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Şirket, işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya Kullanıcılar’a elektronik posta veya Mesaj göndermek veya İnternet Sitesi veya Uygulama’da yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası ile ilgili Kullanıcılar, her türlü soru ve önerileri için info@bexcoffee.com adresine e-posta gönderebilir ve Şirket’e aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirler.
Şirket Unvanı: BEX Coffee Gıda İth. İhr. A.Ş.
Adres: Sultan Selim Mah. Hümeyra Sk. No: 7
Nef 09 / B Blok D:65, 34415 Kâğıthane, İstanbul
E-posta: info@bexcoffee.com
Tel: 0212 801 3130